SIKÇA SORULAN SORULAR

Şirketiniz nerelere yatırım yapıyor?

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu’nun girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-48.3 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde tanımlandığı üzere, Türkiye’de kurulmuş veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan girişim şirketlerine yatırım yapmak üzere faaliyet gösteren halka açık anonim ortaklıktır. Şirketimiz teknoloji ve yazılım alanında faaliyet gösteren girişimlere yatırım yapmaktadır. 

Bununla birlikte Şirketimiz, kaynaklarının bir bölümünü mevduat ve kısa vadeli finansal yatırımlarda değerlendirebilmektedir. Borsada işlem gören şirketlere ait paylar, özel sektör tahvilleri, DİBS ve yatırım fonu kullanılan başlıca kısa vadeli finansal araçlar arasında yer almaktadır.

Şirketiniz portföyü ne tür girişim yatırımlarından oluşuyor?

Şirketimiz; gelişme potansiyeli taşıyan teknoloji girişimlerini hedeflemektedir. Türkiye’nin giderek yükselen global profiline paralel olarak, bölgenin büyüme dinamiklerini ve dünya ekonomisinin öne çıkan trendlerini de göz önünde bulundurarak, kârlı sektör ve projelerden oluşan bir portföy oluşturması hedeflenmektedir. Bu kapsamda henüz başlangıç aşamasındaki yeni kurulmuş veya kurulmak üzere olan şirketleri incelemektedir. Yatırımların teknoloji odaklı projeler olmasına dikkat edilmektedir. Portföye alınacak sektör ve şirketler ayrıntılı bir inceleme sonucunda dikkatle seçilmekte, yatırımcıların maksimum getiri elde edeceği alanlar tercih edilmektedir. Yüksek rekabet avantajına ve büyük pazar yaratma potansiyeline sahip, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunabilecek her türlü proje değerlendirmeye alınmaktadır.

Türkiye ekosistemi özellikle büyüme aşamasındaki teknoloji girişimleri için fon bolluğunun olmaması, ilgili alanlarda mentorluk, küresel ağ ve yurtdışı tecrübe eksikliği gibi bazı zorluklara maruz kalması, ekosistem açısından fayda alanının ve yatırımcı açısından fırsatın da büyüme aşamasında olduğu anlaşılabilir. Risk sermayesi yatırımlarında yüksek getiri ihtimali için yüksek riskler alınmaktadır.

Doğası gereği Şirketimiz portföyünü oluşturan erken aşama girişimleri yüksek risk barındıran girişimlerdir. Şirketimiz yönetimi portföyünde bulunan girişimlerin sadece bir bölümünün başarılı olabileceğini varsayarak risk seviyelerine göre “Grup A”, “Grup B”, “Grup C” ve “Grup D” olarak sınıflandırmaktadır. Grup A’da yer alan şirketler hızlı bir büyüme kaydedip yatırım turunu yeni kapatmış ve finansal riski bulunmadan operasyonlarına aralıksız şekilde en az 1 sene devam edebilen veya %100 değeri 100.000.000 USD’nin üzerinde olan girişim şirketlerini içerir. Grup B’de yer alan şirketler büyüme hızı Grup A’daki şirketlere kıyasla daha düşük olan, yatırımcıların ilgisini çekmekte problem yaşamayan ve bulunduğu pazarda rekabete maruz kalsa da, rakiplerinden ayrışma potansiyeli taşıyan girişim şirketlerini içerir. Grup C’de yer alan şirketler, büyümekte zorlanan, yoğun bir rekabet içinde olan, yeni yatırım almakta zorlanabilecek şirketleri içerir. Grup D’de yer alan şirketler finansal bir getiri beklentisi taşınmayan, kurucu ekipten ayrılanların olduğu, yatırımcıların ilgisini kaybetmiş şirketlerden oluşmaktadır.

Şirketinizin ne gibi riskleri vardır?

Erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım yapılmasından dolayı Şirketimizin yatırımları yüksek risk taşıyan yatırımlardır. Erken aşama girişimlerin başarısızlık oranı dünya genelinde %80 olarak tahmin edilmektedir. Şirketimize, iştirakimize ve faaliyetlerimize ilişkin riskler başlıca aşağıdaki gibidir;

 • Yeni kurulmuş veya yeterli büyüklüğe ulaşmamış girişimlere yatırım yapılması nedeni ile, bu girişimlerin ekonomik konjonktürden daha çok etkilenmesi olası olabilir.
 • Yatırım yapılırken, yatırım yapılan şirketler birçok farklı kriteri dikkate alarak özenle seçilse de öngörüler gerçekleşmeyebilir ve büyüme stratejisi olumsuz etkilenebilir.
 • Yatırımı yapılan şirketlerde iflaslar söz konusu olabilir.
 • Yatırım yapılan girişim sermayesi şirketlerinin sayısının artması durumunda, artışa paralel olarak faaliyetlerin operasyonel karmaşıklığının, ölçeğinin ve yönetiminin üstlenildiği sorumlulukların artması muhtemel olup, bu durum yönetimin üzerinde baskı oluşturabilir.
 • Portföyde yer alan şirketler piyasa koşullarına göre değer artışı yaşaması öngörüsüyle oluşturulmaktadır, ancak olumsuz piyasa koşulları portföyün değerinin düşmesine neden olabilir.
 • Tahmin edilemeyen ekonomik gelişmelerin olası etkilerinin Şirketimiz ve yatırım yapılan girişim sermayesi şirketleri üzerinde olumsuz yansımalara sebep olabilir.
Pay sahiplerinin hisse alım ve satım işlemleri Şirket bilgisi dahilinde mi yapılmaktadır?

Tüm pay sahiplerimiz Borsa’daki alım, satım işlemlerini kendi tasarrufları ile, Şirketimizin bilgisi dışında yapmaktadır. Şirketimizin toplam hisselerimizin %5’inin üzerinde hissesine sahip olan ortakların ve diğer yatırımcılarımızın yapacakları satış veya alımlar hakkında Şirketimizin önceden bilgisi olmamaktadır.

Şirketin hisselerin değerinin düşüş yaşamasının veya yükseliş yaşamasının nedeni nedir?

Borsa fiyatı arz ve talep dengesine göre, siz sayın yatırımcıların işlemleri sonucu oluşmaktadır.

Şirketimizin faaliyetlerine ve finansal durumuna ilişkin; bağımsız denetim raporları, finansal raporlar, faaliyet raporları, bağlı ortaklık ve iştiraklerine ilişkin bilgiler başta olmak üzere Şirketimiz hakkındaki tüm bilgi, doküman ve açıklamaları, üçer aylık dönemlerde Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan konsolide finansal raporlar ile portföy değer tabloları, yasal süreler içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.gov.tr) açıklanmakta ve bu sitede yayınlanmaktadır. Ayrıca Hub GSYO’nun yatırımları ile ilgili ek bilgilere de bu kanallardan ulaşılabilmektedir.

Şirket yetkilileri tarafından pay geri alımı yapması planlanmakta mıdır?

Şirketimizin içinde bulunduğu faaliyetlerin durumu, mevcut ve ilerideki yatırımları, sahip olunan mali kaynaklar, bir geri alım programının tüm pay sahipleri için muhtemel etkileri de dahil olmak üzere mevcut şartlar tüm yönleriyle ele alınıp, bir pay geri alım programına Şirket Yönetim Kurulu’muz tarafından karar verilebilir. Böyle bir durumun söz konusu olması halinde KAP’ta yapılacak bir açıklama ile yatırımcılar bilgilendirilecektir. Mevcut durumda, uzun veya kısa vadede Şirketin böyle bir geri alımı planı bulunmamaktadır.

Portföy şirketlerinizin başarı oranı hedefiniz nedir?

Erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım yapılması nedeni ile Şirketimizin yatırımları yüksek risk taşıyan yatırımlardır. Erken aşama girişimlerin başarısızlık oranı dünya genelinde %80 olarak tahmin edilmektedir. 

StartersHub ve Hub GSYO ilişkisi hakkında bilgi rica ederiz?

Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., 25.09.2006 tarihinde İstanbul Ticaret siciline “Marbaş B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.” unvanı ile tescil ve 29.09.2006 tarihli, 6653 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilerek kurulmuştur. 2012 yılında yapılan unvan değişikliği ile “Marbaş B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.” olan Şirket unvanı, 19.04.2012 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülerek, 30.04.2012 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu’nca “Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.” olarak değiştirilmiştir. Son olarak yapılan unvan değişikliği ile “Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.” olan Şirket unvanı, 24.04.2018 tarihli Olağan Genel Kurul Kararıyla, 21.05.2018 tarihinde “Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.” olarak değiştirilmiştir.  

STRS Teknoloji Yatırım Anonim Şirketi 30.03.2015 tarihinde %100 olarak Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye iştirak edilmiştir. STRS Teknoloji Yatırım A.Ş., Hub GSYO’nun tek pay sahipliğinde olan bir şirkettir. StartersHub bağlı ortaklığımız STRS Teknoloji Yatırım A.Ş.’nin 2015’ten bu yana marka adıdır. 

Şirketinizin Borsa’daki diğer girişim sermayesi yatırım ortaklıklarından farkı nedir?

Sektördeki diğer halka açık girişim sermayesi yatırım ortaklığı şirketlerinin yatırım yaptıkları şirket sayısı 2-8 arasında değişiklik göstermekte iken, erken aşama teknoloji girişimlere yatırım yapan Şirketimizin 17 direkt, 60’dan fazla dolaylı yatırımı mevcuttur.   

 

Şirketimizin sektördeki avantajları:

 • Yönetim Kurulu üyelerinin geniş iş ağının bulunması yatırım yapılan girişimler ve Hub GSYO için çeşitli partnerlik fırsatları doğurmaktadır.
 • Sektörde Hub GSYO ve StartersHub olarak 5 yılı aşkın bir bilgi ve tecrübemiz bulunmaktadır.
 • Yatırım yapılan şirketlerin büyüme potansiyeli olan sektörlerden ve bu sektörler içinde rekabet avantajına sahip olanlar arasından seçilmesine özen gösterilir. Şirket, sektörlerde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı riskleri en aza indirmek için yatırımlarında bir sektöre yoğunlaşmayıp, farklı sektörlere yatırım yapmaya dikkat etmektedir.

Şirketimizin sektördeki dezavantajları:

 • Sadece erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım yapılmasından dolayı yatırım yapılan şirketlerin risk potansiyeli yüksektir.
 • Ekonomideki olumsuzluklardan etkilenebilecek portföydeki girişim şirketlerinin bu nedenle değerinin düşmesi dolayısıyla Şirket’in de kâr-zarar tablosunun etkilenmesi söz konusu olmaktadır.
 • Makroekonomik riskler dışında, yatırım yapılan sektörlerde meydana gelebilecek olumsuzluklar da Şirket ve portföyündeki girişim şirketleri için risk oluşturmaktadır.
Portföy şirketlerinizin yüzde kaç hissesine sahipsiniz, bu şirketlerin değeri ile sizin değeriniz aynı mıdır?

Erken Aşama teknoloji yatırımları yapmamız sebebi ile portföyümüzde yer alan girişimlerin azınlık hisselerine sahipliğimiz bulunmaktadır. Sahip olduğumuz hisselerin bilgileri Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.gov.tr) açıklanmakta ve bu internet sitesinde yayınlanmaktadır. Bu şirketlerin toplam değeri, sahip olduğumuz hisselerin değeri anlamına gelmemektedir. Girişimlerin sahip olduğumuz kadar hissesine ilişkin oluşan değer, Şirketimizin değerine katkıda bulunmaktadır.

İleriye dönük yatırımlarınız ve projeleriniz nelerdir?

Şirketimiz teknoloji odaklı erken aşama girişimlere yatırımlar yapmaktadır, yatırımlarımızın bu doğrultuda devam etmesi planlanmaktadır.

Bununla birlikte Şirketimiz faaliyetlerine ilişkin açıklamalarını tüm pay sahiplerinin aynı zamanda ve eşit olarak bilgilendirilmesi amacıyla KAP’ta yapmaktadır. Şirket yönetimi gerekli görmesi durumunda geleceğe yönelik açıklamaları da Mevzuata uygun olarak KAP’ta yapmaktadır. Şirketimiz internet sitesi Yatırımcı İlişkileri bölümünde yer alan Şirketimiz Bilgilendirme Politikası’nda açıklamaların yapılma usulü yer almaktadır.

İştiraklerinizi nasıl değerliyorsunuz?

Değerleme çalışmasında aşağıda belirtilen değerleme yöntemleri kullanılarak Hub Girişim iştiraklerinin hisselerinin gerçeğe uygun değeri belirlenmektedir:

1. En Güncel Yatırım Bedeli Yöntemi

En Güncel Yatırım Bedeli yöntemi uygulanırken, portföy girişimlerine yapmış olduğumuz yatırım maliyeti veya daha güncel bir yatırımın işaret ettiği özkaynak değeri dikkate alınmıştır. Söz konusu yatırımlardan henüz özkaynak yatırımına dönüşmemiş olanlar, eğer hisseye dönüşme fiyatı güncel hisse fiyatından yüksek ise, bir başka deyişle asli değere sahip değilse (out of the money), dikkate alınmamış ve portföy şirketlerine yapılan en güncel özkaynak yatırımları dikkate alınmıştır. Eğer hisseye dönüştürülebilir borç asli değere sahipse (in the money) hisseye dönüştürüleceği varsayılmıştır.

Portföy girişimlerine ilişkin gerçeğe uygun değer, Türkiye’de faaliyet gösteren girişimler için işlem tarihindeki, yurtdışında faaliyet gösteren girişimler içinse değerleme tarihindeki ABD Doları kuru esas alınarak Türk Lirası’na çevrilmektedir. Bu sayede, işlem tarihi ile değerleme tarihi arasında ABD Doları kurunda yaşanan yükselişin, yurtiçinde faaliyet gösteren ve gelirlerinin tamamını veya büyük bölümünü yurtiçinde elde eden girişimlerin özkaynak değerlerine olan pozitif etkisi dikkate alınmamıştır.

En Güncel Yatırım Bedeli yöntemi, çekirdek ve erken aşama girişim değerlemesinde sıkça kullanılan bir yöntemdir. Söz konusu evrelerde bulunan firmalar genelde pozitif nakit akım yaratmayan ve geleceğe dönük nakit akım tahmini yapmanın zor olduğu firmalardır.

2.Piyasa Yaklaşımı Yöntemi

Piyasa yaklaşımı kapsamında Satış Çarpanı Analizinden faydalanılmıştır. Gerçeğe uygun değerlerinin hesaplamasında piyasa yaklaşımı kapsamında benzer şirket yöntemi kullanılarak halka açık yazılım sektörü şirketlerinin Şirket Değeri / Satış çarpanları dikkate alınmaktadır.

Piyasa Yaklaşımı yöntemi, erken-orta aşama girişim değerlemesinde sıkça kullanılan bir yöntemdir.